หลักเกณฑ์การขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา

วิชาชีพครู
1. เป็นคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าของสถาบันการศึกษาที่มีหลักฐานการรับรองของหย่่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ก.พ. สกอ. ก.ค. หรือ กคศ. เป็นต้น หรือปรากฏข้อมูลชื่อสถาบันระบุในหนังสือ The World of ALMANAC (กรณีจบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ)
2. เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ โดยให้หน่วยงานผู้ใช้ระบุเหตุผลความจำเป็นหรือความต้องการประกอบการพิจารณาการขอรับรองคุณวุฒิ
3. การขอรับรองคุณวุฒิให้การรับรองเฉพาะบุคคลเป็นรายกรณี โดยหน่วยงานผู้ใช้เป็นผู้ขอรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา และต้องนำเสนอคุณสมบัติอื่นของผู้ขอรับรองคุณวุฒิประกอบการพิจารณา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาได้ดียิ่ง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาชีพเฉพาะทางที่มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี(
(2) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคมว่า มีผลงานทางด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้ผลงานดังกล่าวในการประกอบวิชาชีพครูให้เกิดประโยชน์ เช่น เป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครูและรับผิดชอบสอนในรายวิชาชีพครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
(3) มีประสบการณ์ด้านการสอน การบริหารสถานศึกษาหรือการนิเทศการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี

วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา
1. เป็นคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าของสถาบันการศึกษาที่มีหลักฐานผ่านการรับรองของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ก.พ. สกอ. ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. เป็นต้น หรือ ปรากฏข้อมูลชื่อสถาบันระบุในหนังสือ The World of ALMANAC (กรณีจบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ)
2. เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ โดยให้หน่วยงานผู้ใช้ระบุเหตุผลความจำเป็นหรือความต้องการประกอบการพิจารณาการขอรับรองคุณวุฒิ
3. การขอรับรองคุณวุฒิให้การรับรองเฉพาะบุคคลเป็นรายกรณี โดยหน่วยงานผู้ใช้เป็นผู้ขอรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา และต้องนำเสนอคุณสมบัติอื่นของผู้ขอรับรองคุณวุฒิประกอบการพิจารณา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาได้ดียิ่ง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาชีพเฉพาะทางที่มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
(2) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคมว่า มีผลงานทางด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการจัดการบริหาร และการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้ผลงานดังกล่าวในการประกอบวิชาชีพครูให้เกิดประโยชน์ เช่น เป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครูและรับผิดชอบในการบริหาร หรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือการส่งเสริมการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
(3) มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา การบริหารการศึกษา หรือการนิเทศการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
(4) ได้ศึกษารายวิชาทางการบริหารการศึกษาในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

วิชาชีพศึกษานิเทศก์
1. เป็นคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ที่มีหลักฐานผ่านการรับรองของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ก.พ. สกอ. ก.ค. หรือ กคศ. เป็นต้น หรือปรากฏข้อมูลชื่อสถาบันระบุในหนังสือ The World of ALMANAC (กรณีจบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ)
2. เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ โดยให้หน่วยงานผู้ใช้ระบุเหตุผลความจำเป็นประกอบการพิจารณา
3. การขอรับรองคุณวุฒิให้การรับรองเฉพาะบุคคลเป็นรายกรณี โดยหน่วยงานผู้ใช้เป็นผู้ขอรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา และต้องนำเสนอคุณสมบัติอื่นของผู้ขอรับรองคุณวุฒิประกอบการพิจารณา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาได้ดียิ่ง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาชีพเฉพาะทางที่มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
(2) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคมว่า มีผลงานทางด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้ผลงานดังกล่าวในการประกอบวิชาชีพครูให้เกิดประโยชน์ เช่น เป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตครูและรับผิดชอบสอนในรายวิชาชีพครูหรือมีประสบการณ์ในการบริหาร หรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือการส่งเสริมการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
(3) มีประสบการณ์ด้านการสอน การบริหารสถานศึกษาหรือการนิเทศการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ไม่น้อยกว่า 10 ปี
(4) มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
สำหรับครูชาวต่างประเทศ
1. เป็นคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าของสถาบันการศึกษา ที่มีหลักฐานผ่านการรับรองของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ก.พ. สกอ. ก.ค. หรือ กคศ. เป็นต้น หรือปรากฏข้อมูลชื่อสถาบันระบุในหนังสือ The World of ALMANAC (กรณีจบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ)
2. การขอรับรองคุณวุฒิให้การรับรองเฉพาะบุคคลเป็นรายกรณี โดยหน่วยงานผู้ใช้เป็นผู้ขอรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา และต้องนำเสนอคุณสมบัติอื่นของผู้ขอรับรองคุณวุฒิประกอบการพิจารณา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาได้ดียิ่ง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาชีพเฉพาะทางที่มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
(2) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคมว่า มีผลงานทางด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้ผลงานดังกล่าวในการประกอบวิชาชีพครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
(3) มีประสบการณ์ด้านการสอน การบริหารสถานศึกษา การบริหารการศึกษา หรือการนิเทศการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ไม่น้อยกว่า 10 ปี
(4) กรณีเป็นหลักสูตรที่เทียบเท่าปริญญาทางการศึกษา หรือในหลักสูตรกำหนดให้มีรายวิชาชีพครู พิจารณาแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยในหลักสูตรต้องมีรายวิชาฝึกประสบการณ์การสอนด้วย

ขั้นตอนการขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา เพื่อประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1. หน่วยงานผู้ใช้ดำเนินการขอรับรองคุณวุฒิการศึกษาให้กับบุคลที่ประสงค์จะเสนอขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา โดยยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคุรุสภาทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้
1.1 หนังสือนำส่งจากหน่วยงานผู้ใช้ (ระบุเหตุผลความจำเป็น หรือความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ประกอบการพิจารณาขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา)
1.2 แบบคำขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา
1.3 สำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิการศึกษา
2. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของบุคคลที่หน่วยงานผู้ใช้เสนอขอรับรองคุณวุฒิการศึกษาตามหลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิการศึกษา และเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาการรับรองคุณวุฒิการศึกษา
3. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งผลการรับรองคุณวุฒิการศึกษาไปยังหน่วยงานผู้ใช้ที่เสนอขอรับรองคุณวุฒิการศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากมีการรับรองมติแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กลุ่มมาตรฐานประกอบวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
โทรศัพท์ : 02 280 0048
โทรสาร : 02 280 0048