ประกาศ

ประกาศ_แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ประกาศ_แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2558

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การขอรับรองการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ พ.ศ.2557

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558