เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมาตรฐานวิชาชีพครู จาก 11 มาตรฐาน เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู (Values and Attribute) 2) ความรู้และศาสตร์การสอน (Knowledge and Pedagogy) 3) การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู (Practice) และ 4) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (Parents and Community Engagement) เพื่อให้สถาบันที่ผลิตครูนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง มหาวิทยาลัย 17 แห่ง เห็นด้วยกับหลักสูตรผลิตครู 4 ปี และจะเริ่มผลิตครูให้ทันปีการศึกษา 2562

          รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวอีกว่า เรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพ อาจมีการทบทวนเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาทิเช่น เรื่องพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อวิชาชีพ หรือพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพ นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณของวิชาชีพให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน และสร้างมาตรฐานวิชาชีพ 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ และต้องสร้างให้เร็วที่สุด เพื่อจะช่วยให้สถาบันผลิตครูนำไปใช้ในการผลิตครู

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายหลังใบอนุญาตหมดอายุ และภายใน 5 ปี ยังไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไม่มีสิทธิในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก็ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาข้อบังคับ ปัญหาที่พบอยู่ในขณะนี้ คือ สถานศึกษาไม่ตรวจสอบว่าครูในโรงเรียนของตนมีใครที่ยังไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตจะต้องมีข้อมูลว่าครูในสถานศึกษาว่ามีจำนวนกี่รายที่ยังไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          ส่วนเรื่องการปลดล๊อคใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูอาชีวศึกษาจะมีอยู่ 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) ครูอาชีวศึกษา 2) ครูประถมศึกษา 3) ครูมัธยมศึกษา (สอนวิชาเฉพาะ) และ 4) ครูเด็กพิเศษ ซึ่งต่อไปนี้จะให้สภาอาชีวศึกษากำหนดว่าครูอาชีวควรจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใด โดยนำหลักมาตรฐานวิชาชีพครูไปกำหนดว่าถ้าเป็นครูอาชีวจะมีลักษณะอย่างไร และให้สถาบันอาชีวศึกษาแจ้งมายังคุรุสภาว่าจะมีการทดสอบให้ครูอาชีวศึกษาได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะมีหลักเกณฑ์ในการทดสอบอย่างไร เสนอมายังคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2562