ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฎิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานคุรุสภาระดับภาค ถือเป็นกลุ่มบุคลากรที่สำคัญยิ่งที่จะนำนโยบายของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปสู่การปฎิบัติระดับพื้นที่ สามารถนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในเชิงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอะแนะจากเครือข่ายต่าง ๆ มาสู่การพัฒนางานคุรุสภา เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือแทนคน ข้อมูลจะต้องรวดเร็วฉับไว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำลังจะปรับให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี นอกจากคุรุสภาในส่วนกลางแล้ว ในระดับจังหวัดนั้นจะทำอย่างไรให้งานรวดเร็วฉับไว โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อาจจะเป็นในรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยให้ทำงานในระบบเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ก้าวทัน ความเชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องก้าวให้ทันเช่นกัน หรือมีการอบรมเพิ่มเติมในส่วนของจังหวัด

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ กล่าวอีกว่า ในเรื่องของการให้บริการสำหรับผู้ที่มาขอรับบริการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้น เช่น เรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในขณะนี้เราจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่า จำนวนครูในจังหวัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีจำนวนเท่าไหร่ และในแต่ละปีมีครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุจำนวนกี่ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดจะต้องมีข้อมูลของครูในจังหวัดที่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะทำอย่างไรให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย “ขับเคลื่อนคุรุสภาให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ มีมาตรฐาน ทันสมัย และก้าวทันโลก” นั่นคือสิ่งที่อยากจะเห็นการทำงานของทุกคน

          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ในส่วนการทำงานในจังหวัดนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นตัวแทนของคุรุสภา คำว่าคุรุสภา จะมีคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นั่นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น ๆ จะมีความสำคัญต่อคุรุสภาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตัวแทนของคุรุสภาในการให้บริการงานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และงานด้านอื่น ๆ ของคุรุสภา การที่ได้ทำงานในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่ ถ้าได้มีการเตรียมการ วางแผน และร่วมมือซึ่งกันและกันแล้ว ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นจะลดน้อยลงไป

          ดร.ทินสิริ  ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สิ่งที่อยากจะเน้น คือ 2 ส ประกอบด้วย 1) การสื่อสาร นั่นคือ จะต้องมีการสื่อสารอย่างกระชับ ชัดเจน ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพกับผู้ใช้บริการ 2) สามัคคี นั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นจุดหลักของคุรุสภา ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อคุรุสภา