ตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) กำหนดให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผู้สรรหาครู และเป็นผู้เคยได้รับรางวัลจากองค์กรนั้น เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นหนึ่งในองค์กรภาครัฐตามประกาศมูลนิธิฯ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 3 ปี 2562 ทำหน้าที่คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว

          คณะกรรมการในที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการฯ จำนวน 5 คน เป็นผู้ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ ณ สถานที่จริงของครูฯ ที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 9 คน และการประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาเกณฑ์/แบบประเมิน ขั้นตอนและวิธีการประเมิน และกำหนดการประเมิน โดยที่ประชุมสรุปแผนการออกประเมินครูฯ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 ขณะนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินครูฯ เรียบร้อยแล้ว

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงขอประกาศผลคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 3 ปี 2562 จำนวน 1 ราย คือ นางสลิลทิพย์ พนาวสันต์ แกร์นิเยร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

          ขั้นตอนต่อไป สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเสนอชื่อครูดังกล่าว  ไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง (สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) ต่อไป

          อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขาดคุณสมบัติตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) สามารถทักท้วงเป็นหนังสือไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ