ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อที่ 1 “คุณธรรมนำครูไทย” ประกอบด้วย 6 โซนย่อย จำนวน 10 หน่วยงาน เพื่อวางแผนและเตรียมการจัดนิทรรศการผลงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุนทรโวหาร ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          อนึ่ง การนำเสนอผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษา รอบ 4 ปี เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ได้กำหนดกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงาน ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ หัวข้อที่ 1 “คุณธรรมนำครูไทย” หัวข้อที่ 2 “สานพลังเครือข่าย” และ หัวข้อที่ 3 “สร้างเด็กไทย 4.0” โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นหน่วยผู้รับผิดชอบหลักในหัวข้อที่ 1 “คุณธรรมนำครูไทย”