ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภา ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการสรรหายกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561 และเพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธาน ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอนที่ปฏิบัติตนดี มีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

          คุรุสภาและสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ ได้พิจารณาผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 6 ราย  ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย  สมตัว หัวหน้าสาขาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2) นางสาวสุณีย์  วงเวียน อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   3) นางสาวประพิณ  กุลวานิช  ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร  4) นางสาวกอบเกื้อ  คชเสนี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  5) นางนงลักษณ์  ศิวะบรรพกุล ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ  6) นางสาววันเพ็ญ  วิเชียรรัตน์  ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

          สำหรับครูที่ได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561 จะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธย “กว” ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกำหนดรับรางวัลในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562