ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู รวมทั้งสร้างสำนึกในพระคุณของครู การส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ด้วยการผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบของสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์

          บัดนี้ คณะกรรมการจัดประกวดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2562 ได้พิจารณาตัดสินผลงานชนะการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ฯ จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นสปอตวิทยุวันครู จำนวน 5 รางวัล และสปอตโทรทัศน์วันครู จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

สปอตวิทยุวันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “เรื่องที่ AI สอนเราไม่ได้” ของทีม เฉพาะกิจ

 

รางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “คนสำคัญที่ถูกลืม” ของทีม ขับบนฟุตบาทปรับสองร้อย

 

และผลงาน “ครูเป็นผู้ให้” ของทีม twenty-three

 

และรางวัลชมเชย  2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “เครื่องมือสร้างคน”  ของทีม ศิษย์เก่าช่างภาพเทคนิคกรุงเทพ

 

และชื่อผลงาน “น้อมรำลึกถึงพระคุณครู”  ของทีม ทานตะวัน

 

 

สปอตโทรทัศน์วันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “2B TEACHER” ของทีม NIHILISM FILMS  

 

รางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อม  เกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง” ของทีม ราหูฟิล์ม

 

และผลงาน “มากกว่าความเป็นครู”  ของทีม NipanStudio

 

และรางวัลชมเชย  2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน  “The Medal คุณครูเหรียญทอง”  ของทีม TOPMONSTER STUDIO

 

และผลงาน “ยางลบของครู”  ของทีม สื่อสารเทเวศร์

          สามารถติดตามชมผลงานที่ได้รับรางวัลที่ khurusapha Youtube Channel https://www.youtube.com/user/khurusapa