ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเกิดผลดีต่อการศึกษาของชาติ เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561  โดยในปีนี้มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา  “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน ดังนี้

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 5 คน ได้แก่

         1) นางธิดารัตน์  หมีนปาน โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง  

              “ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ” เป็นผู้มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้กระบวนการและวิธีการที่หลากหลายเน้นการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน จัดแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการสอนหลายๆ แบบ เช่น วิธีประชุมกลุ่มให้ผู้เรียนออกความคิดเห็นอภิปรายร่วมกัน สอนจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ ให้มีการฝึกปฏิบัติ ให้ทำโครงการหรือโครงงาน เป็นต้น

          2) นางรัตนาพรรณ  อุตมีมั่ง  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

               “ครูเคมีผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกศิษย์ เด่นในการสอน STEM มัธยม”  เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายคุณภาพทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และบุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสม และประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย ส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการสาขาเคมี เช่น การตอบปัญหาเคมี และทักษะการทดลองด้านเคมี มีการรายงานผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สาธิตการสอน  เรื่อง การนำหลักอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามแนวทาง STEM Education กรณีศึกษา “เรื่อง แหนมหมูกด Like สะอาดปลอดภัย Sure”  ทำให้นักเรียนสัมฤทธิ์ผล ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สามารถสอนนักเรียนจนได้เป็นตัวแทนไปสอบแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 และส่งผลให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนแพทย์เรียนดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         3) นางสกลรัตน์  สวัสดิ์มูล  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 

                 “ครูผู้สอนให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผล ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” จุดเด่นในการจัดการเรียนรู้ คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมวางแผนการเรียนรู้ เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง การออกแบบการดำเนินการจัดการเรียนรู้ มีการกำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดแนวทางปฏิบัติง่าย ๆ ตามหลักของ P-S-Y-C-H-O ดังต่อไปนี้ Positive Thinking   คิดแต่ทางบวก สร้างโลกสวยงาม   Smile   ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ  Yours          จริงใจให้กัน ช่วยเหลือการงาน  Compromise   สมานสามัคคี ด้วยการประนีประนอม   Human Relations   สัมพันธ์ที่ดี สร้างมิตรผูกพัน   Oral Communication สื่อสารชัดเจน แก้ไขข้อขัดแย้ง

                   วิชาวิทยาศาสตร์ เน้นความสามารถ ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  หาข้อความรู้เพื่ออธิบาย การทำนายและคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ” โดยใช้หลัก SMART TEACHERS

         4) นายสมชาย  สุขกรม  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน จังหวัดชุมพร

                 “ครูผู้สร้างศิลป์ด้วยงานสอน และสื่อสารสู่ชุมชนด้วยจิตบริการ”  เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา เน้นจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทำได้  คิดเป็น ทำเป็น  นวัตกรรมการฝึกทักษะศิลปะโดยใช้ฐานการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาในปัจจุบันนวัตกรรมการพัฒนาและฝึกทักษะศิลปะโดยใช้ฐานการเรียนรู้ ที่จัดทำขึ้นได้กำหนดจากเนื้อหาสาระของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  โดยมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น และครอบคลุมตามหลักสูตร ความรู้ที่ปรากฏในคู่มือสามารถบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน  เพื่อให้ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถบูรณาการไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระที่รับผิดชอบเชิงสร้างสรรค์

         5) นายเสกสรร ศรีแสวง  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                    “ครูดอยผู้สอน STEM เพื่อนำไปใช้” เป็นผู้ที่มีความมานะ อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความสุขและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพบริบทของชาติพันธุ์ เน้นความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง พัฒนาผู้เรียนให้นำองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้ และประสบการณ์มาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เกิดทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ควบคู่กับทักษะวิชาการ ครอบคลุมหลักองค์ 3 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา และหัตถศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะบูรณาการ เรื่องวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม เข้าไปหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งระดับกลุ่ม ระดับเขต จนได้รับรางวัลต่าง ๆ

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่

         1) นายพนม  เข็มเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” 64 จังหวัดสุพรรณบุรี

                 “จริงจัง จริงใจ ฉับไว ใช้ข้อมูล” เป็นผู้มีความตั้งใจจริงในการทำงาน อุทิศตน อุทิศเวลาเพื่อราชการอย่างแท้จริง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ มิติ หลาย ๆ ด้าน จนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหลายด้าน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและ องค์กรอื่น ๆ ตามวาระโอกาสต่าง ๆ เป็นผู้บริหารที่นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างจริงจังจนบังเกิดผลการปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ของความสำเร็จในการบริหารงาน สู่ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ได้อย่างดี ใช้แนวคิดและกระบวนการทำงานโดยยึดหลัก “จริงจัง จริงใจ ฉับไว ใช้ข้อมูล” จริงจัง หมายถึง  มีความตั้งใจจริง มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อในการทำงาน จริงใจ หมายถึง มีความจริงใจต่องานและผู้ร่วมงาน ฉับไว หมายถึง มีความคล่องตัว คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ใช้ข้อมูล หมายถึง ในการทำงานทุกอย่างต้องศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

         2) นายโสภณ  กมล    ผู้อำนวยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร  

                 “เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร  มีการวางแผน คิดและทำงานอย่างเป็นระบบ”  เป็นผู้นำการใช้นวัตกรรมที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วมหลากหลายตามวิถีไทยและวิถีพอเพียง  สร้างนวัตกรรมขององค์กร นำความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล ด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการพูดนำ ปฏิบัตินำ สะกิดให้คิด จุดประกายให้เกิดพลังของผู้นำผู้ตาม อย่างมีหลักการที่เป็นรูปธรรม จัดระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ใช้เทคนิคการบริหารและการนิเทศภายใน ให้ขวัญ กำลังใจ แก่ผู้ที่ทำงาน กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานกำหนดจุดพัฒนา เลือกเป้าหมายที่ท้าทายและเลือกวิธีพัฒนาด้วยตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้เต็มกำลัง  จนประสบความสำเร็จในด้านความเป็นผู้นำและสร้างผู้นำได้ในทุกระดับจนนำสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริ

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ได้แก่

           ว่าที่ร้อยตรีนพดล   รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 13  จังหวัดตรัง 

              “ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน”  เป็นผู้มุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่อง อุทิศตน กำลังกาย กำลังใจ ในการทำงานให้แก่ราชการอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มุ่งเน้นการทำงานโดยใช้กระบวนการ 5ร มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมิน ร่วมชื่นชม และร่วมรับผิดชอบ  มีความรอบรู้ รู้จักตนเอง รู้จักงาน รู้จักคน มอบงานตามความสามารถ รู้จักเรียนรู้ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน หาความรู้อยู่เสมอ มีความรวดเร็ว  คิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง กระฉับกระเฉงว่องไว ฉะฉาน มอบหมายงานชัดเจน เฉียบขาด มีเหตุมีผล มีคุณธรรม มีความเริงร่า ยิ้มแย้มเป็นมิตร เข้าถึงง่าย ยกย่องชื่นชมจากใจ ยืดหยุ่น ยึดความถูกต้อง เยือกเย็น ไม่โกรธง่าย ไม่มีอคติ ยุติธรรม และมีความรื่นรมย์ มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในต้องเยี่ยม เปี่ยมใจก่อนจาก ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการแต่งกาย เอาใจใส่ รักใคร่ดูแลเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี

ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น  (ศึกษานิเทศก์) ได้แก่

            นางนิตยาพร  แซ่ตั้ง  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี 

               “ร่วมคิด พาทำ ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  ผู้นำทางวิชาการที่โดดเด่นในการสร้างครูผู้นำ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ให้คิด วิเคราะห์เป็น สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่จัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการติดตาม ประเมินผล ให้ความช่วยเหลือกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบจนผ่านการประเมินของ สมศ. ครบทุกโรง สร้างชุมชนวิชาชีพ เป็นผู้มุ่งมั่นในการทำงาน และมีความยินดีที่เป็นผู้ให้ มากกว่าเป็นผู้รับ มีความเป็นกัลยาณมิตร กับทุกคน พร้อมให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือในทุกเรื่อง อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา โดยร่วมคิด พาทำ ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความร่วมมือในการทำงานเพื่อนำพาไปสู่ความสำเร็จ

           นอกจากนี้ มีผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา “ระดับยกย่อง” จำนวน 18 คน

View Fullscreen