ดาวน์โหลดเอกสารของวิทยากร จากการเสวนาในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

ผ่านทาง Google drive https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1lpJ0Sq2WASC0VnUgL8DtBTGRF3xBGRbB?usp=sharing

เอกสารของ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ในการปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 2 เรื่อง “คุณธรรมนำครูไทย สร้ำงเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”
View Fullscreen

 

เอกสารของ ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักเขียน และนักวิชาการอิสระ คณะทางานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     ในการเสวนา เรื่อง “บนเส้นทำงสำยอำชีพของครูยุคใหม่”
View Fullscreen

 

เอกสารของ ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อานวยการสานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรักษาการแทนผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ในการเสวนา เรื่อง “บนเส้นทำงสำยอำชีพของครูยุคใหม่”

View Fullscreen

        ดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ได้ที่ Mini site วันครู :  http://site.ksp.or.th/home.php?site=teachersday