คุรุสภาเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ใจเกินร้อย รักการบริการ ต้องการช่วยพัฒนาครู พัฒนาคุรุสภา ช่วยองค์การวิชาชีพ มีโอกาสติดต่องานด้านต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารโดยเร่งด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

คุณสมบัติทั่วไป

  • เพศหญิง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชุม และการประสานงานทั่วไป
  • มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • มีทัศนคติที่ดีต่อลักษณะงานเลขานุการ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

  •  วุฒิปริญญาตรีทางด้านการศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การจัดการพาณิชยศาสตร์ การบริหาร หรือคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีทักษะด้านงานเลขานุการผู้บริหารและมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถร่างและโต้ตอบจดหมายเป็นภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

        ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครงานผ่านทาง e-mail : wilailak_b@ksp.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2280 6676 หรือ 0 2280 1729 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ksp.or.th