เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทุก ๆ 5 ปี จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็น 15 ปี และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบตลอดชีพ โดยมีมติให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบตลอดชีพ และปรับเปลี่ยนเป็นต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

          รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันถ้ามีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังจากที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุแล้ว จะมีค่าปรับเดือนละ 200 บาท และในที่ประชุมได้เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 เพื่อที่เสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติให้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ที่ต่อล่าช้า
รายเดือน ๆ ละ 200 บาท ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับครูที่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลานาน

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของครูที่กระทำอนาจารเด็ก หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเจอหลักฐานที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพครู คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะทำการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ