ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภากล่าวว่า ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู เผยแพร่ในงานวันครู ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครู  ผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือการเขียนตำราแบบเรียน และอื่นๆ

          ผู้เสนอรายชื่อประวัติครู ต้องเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ที่ไม่เคยจัดพิมพ์ในหนังสือประวัติครูมาก่อน (สามารถสืบค้นข้อมูลประวัติครูผู้ถึงแก่กรรมได้ทาง www.ksp.or.th คลิกที่แบนเนอร์ ห้องสมุดคุรุสภา)  เขียนเป็นความเรียงบรรยายประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ วิธีการปฏิบัติงาน ประสบกาณ์ ความสามารถหรือเทคนิคในการสอนหรือการบริหาร วิถีชีวิตของความเป็นครู เกียรติคุณที่ได้รับ การดำรงตนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภายหลังเกษียณอายุ โดยระบุปี พ.ศ. ของเหตุการณ์นั้นๆ เป็นลำดับ รวมถึงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรากฏเด่นชัด เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและบุคคลทั่วไป ซึ่งสะท้อนคุณลักษณะคุณลักษณะของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ทั้งนี้  ข้อมูลประวัติต้องตรงกับความเป็นจริง และสามารถอ้างอิงได้ เช่น หนังสือที่ระลึกงานศพ บันทึกส่วนตัว เอกสารหลักฐานทางราชการ รายงานประจำปี หรือสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิดกับเจ้าของประวัติ เป็นต้น โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอข้อมูล และทายาทเจ้าของประวัติ จัดส่งมาที่ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำเสนอประวัติครูต่อคณะกรรมการจัดทำประวัติครูเพื่อดำเนินการพิจารณาต่อ หากได้รับการพิจารณาให้เรียบเรียงและจัดพิมพ์เป็นเล่มแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะแจ้งให้ผู้เสนอประวัติครู หรือหน่วยงานที่เสนอทราบ

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียบเรียงประวัติ ได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 3153

View Fullscreen