ด้วยคุรุสภาจะปิดปรับปรุงหอประชุมคุรุสภา โดยทำการซ่อมแซมบริเวณพื้นเวทีห้องประชุมบุณยเกต เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และป้องกันปัญหาในการใช้งาน จึงขอแจ้งปิดการให้บริการหอประชุมคุรุสภา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนเมษายน 2562