นายปรีชา  สุนทรานันท์  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 74 ปี วันที่ 2 มีนาคม 2562 โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ มีผู้ร่วมงาน จำนวน 300 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผู้สนับสนุนกิจการคุรุสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          พิธีในช่วงเช้า เวลา 08.29 น. นายปรีชา  สุนทรานันท์  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  และ ฯพณฯ ทวี  บุณยเกตุ 

           เวลา 10.00 น. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 80 คน และมอบเกียรติบัตร แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีวันลา/มาสาย จำนวน 127 คน เพื่อเป็นการยกย่อง เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ช่วยเหลือ สนับสนุนสำนักงานมาเป็นอย่างดี อีกทั้ง เป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

          ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ดำเนินการตามบทบาทขององค์กรตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งใช้ในปัจจุบันถือเป็นการดำเนินการตามภารกิจที่สำคัญต่อวิชาชีพครู  ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง ตลอดมาจากการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดโดยกฎหมาย ทำให้บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเปลี่ยนไป การปฏิบัติตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลง นอกจากจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของทุกคนที่จะต้องดำเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งเป็นมาตรฐานนำไปสู่การดำเนินการออกและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา การรับรองความรู้และความชำนาญ การพัฒนาและการยกย่องวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนถึงการกำกับดูแลการประพฤติและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546

          การดำเนินงานในเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย เป็นธรรมดาที่ต้องเป็นความยากลำบาก แต่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสามารถดำเนินงานและฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ทั้งของหน่วยงานและสมาชิกคุรุสภาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ทั่วประเทศให้เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการ และเพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพแก่สังคม ถือเป็นงานที่จะต้องดำเนินการ และพัฒนากระบวนการให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น  เพื่อสร้างศรัทธาแก่องค์กรวิชาชีพครูต่อไป

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ในปีที่ 74 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เราจะเน้นหลักการทำงาน คุรุสภามุ่งสร้างมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย ที่จะเป็นหลักประกันแก่สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างแท้จริง ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา สู่คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ ด้วยการตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา ในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะครูเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ กล่าวอีกว่า ก้าวสู่ปีที่ 75 ในปี 2562 นี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินงานภายใต้นโยบายที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เร่งผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาและร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และดำเนินงานตามแนวทางบริหารองค์กร คือ ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นคุณธรรมและนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  รวดเร็วฉับไว เต็มใจให้บริการ  และเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อพัฒนาการทำงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาอย่างต่อเนื่องต่อไป และงานในอนาคต ปี 2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามุ่งมั่นที่จะพัฒนางาน อาทิ

          งานมาตรฐานวิชาชีพ

               – พัฒนากระบวนการคัดกรองผู้ที่จะเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ

          งานบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

               – พัฒนาการให้บริการในการขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาต ด้วยระบบ e-service พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือสำหรับผู้รับบริการ

               – ปรับปรุงสถานที่ให้บริการของสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          งานส่งเสริม พัฒนา และยกย่องผดุงเกียรติวิชาชีพ

               – ยกระดับการยกย่อง ผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือหน่วยงานที่มีสิทธิ์เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของคุรุสภา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และกระตุ้น เสริมสร้างจิตวิญญาณครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          งานจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

               – เร่งดำเนินการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

               – เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของคุรุสภา เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

          งานนโยบายและแผน

               – พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา

               – โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน

           งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               – พัฒนาต่อยอดประสิทธิภาพระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้รองรับภารกิจการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล

มากยิ่งขึ้น

               – พัฒนาต่อยอดประสิทธิภาพระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Ksp e-service) ด้วยระบบที่สามารถเชื่อมโยงงานบริการต่าง ๆ ไว้ ณ จุดเดียว

               – พัฒนาแอปพลิเคชั่น KSP Smart Service ให้รองรับการทำธุรกรรมต่าง ๆ

               – การนำวารสารวิทยาจารย์เข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) และจัดทำวารสารวิทยาจารย์ออนไลน์ฉบับผลงานวิจัย

               – จัดทำระบบสืบค้นข้อมูล (Guru Search) ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุดอื่น ๆ

          งานพัฒนาระบบงาน

               – นำระบบ PMQA 4.0 มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารสำนักงานเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล