ด้วยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้

          ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี2562

View Fullscreen

 

Download ประกาศและแบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส

     ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ประจำปี2562

     แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส (แบบ มอ.1)

     แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส (แบบ มอ.1(สังกัด สช.))

     แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ.2)

     แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ.2(สังกัด สช.))