ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาบอกเล่าในรูปแบบของหนังสั้นที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา

          คุณสมบัติผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่จำกัดสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้
ทีมละไม่เกิน 10 คน (สามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) กรณีเป็นนิสิต นักศึกษาจากคณะอื่น หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่วนสมาชิกภายในทีม ไม่จำกัดคณะสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้

          เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานหนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 10 นาที แต่ละทีมสามารถส่งผลงานหนังสั้นได้ทีมละ 1 เรื่องเท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านลิงค์ http://bit.ly/kspshortfilmformonline ส่งผลงานโดยการแชร์ผ่านทาง Google Drive และส่งลิงค์ผลงานมาที่อีเมล์ promoteethics@ksp.or.th พร้อมแนบกับสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา ของผู้สมัครทุกคน ที่ระบุคณะ สาขาวิชา และชื่อสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ การสร้างสรรค์หนังสั้น หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ใน 5 ด้าน 9 ข้อ มีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี และไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ

          ประเภทรางวัลการประกวด แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท และรางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 8 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยเกณฑ์คะแนนการตัดสิน จะพิจารณาจาก
เนื้อเรื่อง/บท ความน่าสนใจ วิธีนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคคุณภาพการถ่ายทำ

          จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาครู และนิสิต นักศึกษาทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ promoteethics@ksp.or.th
หรือทางเว็บไซต์ http://www.ksp.or.th/ และ Facebook Fanpage : khurusaphaofficial และ khrudee360dofficial (เพจครูดี 360 องศา)