นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 1 – 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา พิจารณาเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 12 ราย โดยเรียงตามลำดับเลขที่สมัคร ดังนี้

                      1)  นายเฉลา  พวงมาลัย           

                      2)  นางสาวเพ็ญจันทร์  ภูมิเทศ 

                      3)  นายธนารัชต์  สมคเณ 

                      4)  นายอำนาจ  สุนทรธรรม  

                      5)  นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์        

                      6)  นายธีรพงษ์  สารแสน

                      7)  นายวัลลี  ผิวหอม

                      8)  นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

                      9)  นายสุรพงษ์  จำจด

                      10)  นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน

                      11)  ว่าที่ ร.ต.อานนท์  สุขภาคกิจ

                      12)  นายกำพล  วันทา

          การสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ให้ผู้มีสิทธิแต่ละรายแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที และรับการสัมภาษณ์โดยใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที โดยผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์สามารถนำเสนอด้วยวาจา หรือนำเสนอด้วยสื่อ Power Point หรือข้อมูลเอกสารก็ได้

          ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ให้รายงานตัวด้วยตนเอง ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 09.30 น. และเริ่มการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสามัคยาจารย์ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  หากไม่มารายงานตัวตามที่ระบุไว้ จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

           

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่องหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา.pdf (58 downloads)

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่องหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไข-ฉบับ-2.pdf (58 downloads)