พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562