ดร.ทินสิริ  ศิริโพธิ์  ประธานกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดหนังสั้น เป็นประธานเปิดงานตัดสินผลการประกวดหนังสั้น (Short Film) รอบตัดสิน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิร เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท – เอกมัย กรุงเทพมหานคร      

 

[/fusion_text]