สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้กิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ภายใต้โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสารตามแนวคิด “คนดีที่ไทยต้องการ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการเกิดทัศนคติสนับสนุน และส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการขยายและหาแนวร่วม และหาเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้เกิดกับประชาชนทั่วไป รวมไปถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคการเมือง และเยาวชน  โดยดำเนินการผลิตสื่อโฆษณาในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่อง “โอกาส”

 

เรื่อง “สนับสนุน”

 

เรื่อง “ยกย่อง”