สามารถดาว์นโหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2561 ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนี้ 

เครือข่าย 1   นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์

เครือข่าย 2  นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ

เครือข่าย 3 นายวิชัย กงพลนันท์

เครือข่าย 4 นางคำพันธุ์ ตุลากัน

เครือข่าย 5 นางสาวภัทรภร ชนะผล

เครือข่าย 6 นางสาวนารี โอภาโส

เครือข่าย 7 นางทัศนีย์ ธัญหมอ

เครือข่าย 8 นางศุภร ไชยขันธ์

เครือข่าย 9 นางสาวกนกพรรณ ไชวงศ์คต

เครือข่าย 10 นางกฤษณา สังข์วะระปรีชา

เครือข่าย 11 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร

เครือข่าย 12 นางสาวระวีวรรณ เลขนาวิน

เครือข่าย 13 นางกุลณัฐฐา มุตะโสภา

เครือข่าย 14 นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์

เครือข่าย 15 นายจิรายุทธิ์ อ่อนศรี

เครือข่าย 16 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์

เครือข่าย 17นางวชิรนุช พรหมภัทร์(แก้ไข)

เครือข่าย 18 นางกนกทิพย์ ร่มเย็น

เครือข่าย 19 นางสาวธฤตมน แสนศรี

เครือข่าย 20 นายณัฐพล ลิ้มเจริญ

เครือข่าย 21 นางสาววัชรินทร์ ศรีพุ่มไข่

เครือข่าย 22 นายกิตติคุณกฤดากร สุขปัญญา

เครือข่าย 23 นางอมลวรรณ ศรีประเสริฐ

เครือข่าย 24 นางชนธิชา เศตะพราหมณ์

เครือข่าย 25 นายกฤษฎา การะเกต

เครือข่าย 26 นางพิทยา พุ่มอิ่ม

เครือข่าย 27 นายประภาส ลาสุดตา

เครือข่าย 28 นางอุมาพร ปานโท้

เครือข่าย 29 ยุพิน แป้นแอ้น

เครือข่าย 30 นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา

เครือข่าย 31 นางนาฏฤดี จิตรรังสรรค์

เครือข่าย 32 นางสาวแพรรุ้ง ธานีมาศ

เครือข่าย 33 นางอัญชรี ไชยสถิตวานิช

เครือข่าย 34 นายธีรยุทธ มาณะจักร์

เครือข่าย 35 นายณภัทร จิณานุกูล

เครือข่าย 36 นางลัดดา ผาพันธ์

เครือข่าย 37 โรงเรียนบ้านมะอึ

เครือข่าย 38 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง

เครือข่าย 39 โรงเรียวัดวังฆ้อง

เครือข่าย 40 โรงเรียนวัดร่มเมือง

เครือข่าย 41 วิทยาลัยการอาชีพสอง

เครือข่าย 42 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด อนุสรณ์)

เครือข่าย 43 วิทยาลัยยเทคโนโลยีชลบุรี

เครือข่าย 44 คณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยฟาฏอนี

เครือข่าย 45 รร สาธิตพัฒนา

เครือข่าย 46 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม

เครือข่าย 47 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้

เครือข่าย 48 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

เครือข่าย 49 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ พะเยา ฯ

เครือข่าย 50 โรงเรียนบ้านโต้นนท์

เครือข่าย 51 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

เครือข่าย 52 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

เครือข่าย 53 สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย

เครือข่าย 54 ชมรมครู ฯ ท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ

เครือข่าย 55 สหวิทยาเขตภูกามยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36