รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ อดีตรองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและประธานอนุกรรมการกำกับทิศทาง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โครงการสร้างโอกาส ทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ระหว่าง 6 หน่วยงาน มี นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา และ นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมลงนาม เพื่อเปิดโอกาส ทางการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสหรือขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีศักยภาพได้มีโอกาสศึกษาต่อและเพื่อผลิตครูรุ่นใหม่และพัฒนาคุณภาพ สถาบันการศึกษาตามความต้องการของชุมชน ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

          สำหรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มีวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งโครงการคือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยการช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนครู เพราะจากข้อมูลพบว่า ประเทศไทยมีโรงเรียนราว 2,000 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่อาจจะควบรวม เช่น โรงเรียนบนพื้นที่สูง ตามแนวชายขอบ หรือตั้งอยู่บนเกาะแก่ง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลคือ ครูขอย้ายบ่อย เพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น และไม่มีครูมาทดแทน ครูจึงไม่พอกับชั้นเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนประถมศึกษาดังนั้นโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จึงมีเป้าหมายใน 4 เรื่องสำคัญคือ

          1. สนับสนุนนักเรียนในท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดีและรักเป็นครูได้เรียนครูจนจบและกลับไปทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองได้

          2. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล โดยมีการฝึกสอนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชนที่จะต้องไปทำงานจริงตั้งแต่เป็นนักศึกษา

          3. มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและสังคมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน

          4. ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะสำคัญเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิด ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น

          โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นจะสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษา รุ่นละ 300 ทุน ทั้งหมด 5 รุ่น รวม 1,500 ทุน เฉลี่ยทุนละ 160,000 บาท/ทุน/ปี ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายวัน ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น ทั้งนี้ นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีการรายงานผลตามเงื่อนไขของโครงการให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อย่างต่อเนื่อง และต้องกลับไปบรรจุในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลตามภูมิลำเนาตามระยะเวลาที่กำหนด

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เบอร์โทรศัพท์ 0 2079 5475  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.eef.or.th