สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  (ลูกจ้างชั่วคราว)   1  อัตราปฏิบัติงานด้านสวัสดิการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เช่น งานธุรการ  จัดหาสินค้า และการจำหน่าย  การประชาสัมพันธ์ การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย อัตราเงินเดือน   :   18,730  บาท

คุณสมบัติทั่วไป   

  • สัญชาติไทย
  • เพศชาย/หญิง หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
  • มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
  • มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการ การประสานงานทั่วไป และการจำหน่ายสินค้า
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • สามารถทำงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          วุฒิปริญญาตรีทางด้านการศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์  ศิลปศาสตร์ การจัดการ  พาณิชยศาสตร์  การบริหาร  หรือคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติพิเศษ

          มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์  การออกแบบ การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การคัดเลือก

          พิจารณาจากเอกสารการสมัครในเบื้องต้น  และจะแจ้งให้ผู้ผ่านการพิจารณาทราบเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  ณ  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานและเอกสาร (ไม่มีแบบฟอร์ม) เข้ารับการสมัครทางอีเมลได้ที่ : niramolnath@ksp.or.th ตั้งแต่วันที่ 10 – 15  กรกฎาคม  2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2280 1729