ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับความร่วมมือจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2562 ซึ่งหมดเขตส่งโครงการภายใน วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 และได้ขยายเวลาในการเสนอโครงการไปจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นั้น

         บัดนี้ มีเครือข่ายที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 253 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 92 เครือข่าย  เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 148 เครือข่าย และเครือข่ายระดับกลุ่มสามาชิกวิชาชีพครู จำนวน 13 เครือข่าย จึงขอให้เครือข่ายตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2562 กรณีข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนสามารถติดต่อผู้ประสานงาน นายพชรนนท์ เดชโนนสังข์ โทร. 098-454-7686 และ 063-663-6642 หรือ e-mail : pacharanon_d@ksp.or.th หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่มีข้อแก้ไข จึงขอประกาศรายชื่อเครือข่าย จำนวน 253 เครือข่าย ดังนี้

View Fullscreen