ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562 โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาและกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ มีผู้สนใจเสนอโครงการมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ จำนวน 258 เครือข่าย

           บัดนี้ คณะทำงานพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2562 ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูแบบบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีเครือข่ายฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ จำนวน 98 เครือข่าย จำแนกตามระดับเครือข่าย ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 46 เครือข่าย หน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 49 เครือข่าย และกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู จำนวน 3 เครือข่าย ดังนี้