ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในการประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 ที่ผ่านการพิจารณาจากมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 13,824 คน มีครูอาวุโสที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยจากมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ จำนวน 30 คน คนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

          ทั้งนี้ครูอาวุโส ที่ประสงค์จะเข้าเฝ้าฯ ให้ลงทะเบียนยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หัวข้อ “ครูอาวุโส” ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2562

          กำหนดการรายงานตัวและการเข้าเฝ้าฯ มีดังนี้

           กลุ่มที่ 1 ครูอาวุโสที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดปราจีนบุรี รายงานตัวเพื่อซักซ้อมการเข้าเฝ้าฯ ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 และเข้าเฝ้าฯ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 

          กลุ่มที่ 2 ครูอาวุโสที่อยู่ในจังหวัดปัตตานี ถึงจังหวัดอุบลราชธานี รายงานตัวเพื่อซักซ้อมการเข้าเฝ้าฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 และเข้าเฝ้าฯ ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

          โดยผู้ที่มารายงานตัว จะต้องแสดงบัตรประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. รับฟังคำแนะนำ และซักซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ จากเจ้าหน้าที่พิธีกรของสำนักพระราชวัง จนถึงเวลา 15.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2560

          การแต่งกาย สำหรับครูอาวุโสที่ประสงค์จะเข้าเฝ้าฯ แต่งกายดังนี้

          วันซักซ้อมพิธีพระราชทานฯ : แต่งกายชุดสุภาพ

          วันเข้าเฝ้าฯ : กรณีเคยรับราชการ ให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวนอกประจำการ (ไม่สวมหมวก)

                        กรณีมิใช่ข้าราชการ บุรุษ : ให้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวขอเฝ้า

                                                      สตรี : ให้แต่งกายชุดไทยจิตรลดา หรือชุดไทยเรือนต้น  (สีสุภาพ) สวมถุงน่องสีเนื้อ และรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย

          ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2280 4333 และ Call Center โทร. 0 2304 9899