ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ 2562 โดยให้ศึกษาธิการภาค 18 ภาค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมโครงการฯ 
          บัดนี้ ศึกษาธิการภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ 2562 เรียบร้อยแล้ว รวมจำนวน 12 คน โดยมีผู้ผ่าน
การคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 คน

View Fullscreen