ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ 2562 (เพิ่มเติม) โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม จำนวน 28 คน นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เพิ่มเติม) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 28 คน