เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 14.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำครูอาวุโส ประจำปี 2560 จำนวน 1,798 ราย เฝ้ารับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560

          โอกาสนี้ มีพระดำรัส ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับในวันนี้ เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ ที่แสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ครูมาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในการเผื่อแผ่ความรู้ และความดีให้แก่ศิษย์ ทั้งในการปลูกฝังอบรมศิษย์ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ด้วยความเมตตาปรานีและความทุ่มเทเสียสละมาตลอดชีวิตความเป็นครู บัดนี้ แม้ท่านจะพ้นจากหน้าที่การงานแล้วก็ตาม แต่ความเป็นครูก็ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ทั้งในกายในใจ ขอให้ช่วยกันรักษาความเป็นครูไว้ให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของอนุชนและประเทศชาติสืบไป”