เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 14.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำครูอาวุโส ประจำปี 2560 จำนวน 1,614 ราย เฝ้ารับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560
          โอกาสนี้ มีพระดำรัส ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ทุกท่านในที่นี้ คือแบบอย่างอันประเสริฐของครูที่แท้จริง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับในฐานะครูอาวุโส เป็นทั้งเกียรติและการยกย่องในคุณความดีที่ทุกท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญไว้ให้แก่สังคม คือการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ ด้วยความเมตตากรุณาและความทุ่มเทเสียสละ มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน หวังว่าทุกท่านจะได้ภูมิใจ และบำเพ็ญคุณธรรมความดีของครูต่อไป ให้เป็นแบบฉบับ ของผู้มารับช่วงหน้าที่ต่อจากท่าน เพื่อรักษาสถาบันอันทรงเกียรติของครูไว้ ให้คงคุณค่าอยู่ในบ้านเมืองไทยตลอดไป”