ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่   คุรุสภา ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและ   ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีมีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐาวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับจังหวัด (แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร) ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด

          บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ในระดับจังหวัด ตามประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้

          ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพประเภท ครู  ได้แก่ นางสุมน คณานิตย์  ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

          ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

          ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทำเป็นหนังสือระบุเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ