ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กำหนดให้ส่งมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน  นั้น

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  2562 ระดับจังหวัด (ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร) เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

          1) ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น  ได้แก่ นางศิริประภาพรรณ์   ตุ้มวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

          2) ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น  – ไม่มีผู้เสนอผลงาน – 

          3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระ      การเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น  ได้แก่ นางสาวสุวรรณี  บุญทัน  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 

          4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น  ได้แก่ นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก  โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 

          5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมดีเด่น  ได้แก่ นางสาวสายผล  พุทธรักษา  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

          6) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ นางสาววลัยลักษณ์  หาญสิงห์ โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม 

          7) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น  ได้แก่ นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล  โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม  

          8) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น  ได้แก่ นางสาวศุภผล  ตาเทพ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  

          9) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)  ได้แก่  นางสาวฉวีวรรณ  ประกอบเสียง  โรงเรียนอนุบาลสามเสน  

          10) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่นางสาวเขมณิจ  อ่ำแห  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  

          11) ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น  ได้แก่ นางวัชราภา  ทองมี  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

          ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น  ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทำเป็นหนังสือระบุเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ