พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 25662  ไปถวาย ณ วัดวชิราลงกรณวราราม (ธ) พระอารามหลวง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา มี ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา นักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี โดยมียอดเงินบริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระภิกษุสามเณร ถวายบำรุงพระอาราม และเพื่อการศึกษา รวมจำนวน 1,049,766 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562