ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี “ครูดีจึงบอกต่อ” ในงานส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 และผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ครูดีจึงบอกต่อ” จะได้รับเกียรติบัตรขอบคุณจากคุรุสภาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จำนวน 821 คน แต่ยังมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ยังไม่ได้แจ้งเลขประจำตัวประชาชน จำนวน 368 คน และขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัตรประชาชน ให้แจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติม ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

          บัดนี้ มีผู้ส่งเข้ามาเพิ่มเติมแล้ว และทางคุรุสภาได้จัดทำเกียรติบัตรแล้ว ดังนี้

คลิ๊กที่นี่   เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี-เพื่อเด็กดี-ครูดีจึงบอกต่อ เพิ่มเติม 299 คน