คุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ชิงเงินรางวัลกว่า 18,000 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกๆ คน ได้ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และความสำคัญของกองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา

          คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ยกเว้นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

          หลักเกณฑ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของกองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา ความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์ ผู้ประกวดจะต้อง ออกแบบด้วยตนเองและส่งผลงานได้คนละ  1 ผลงาน โดยตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีจำนวน 2 รูปแบบ ประกอบด้วยภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้น รูปแบบภาษาไทย ต้องมีคำว่า “กองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษา” และ รูปแบบภาษาอังกฤษ ต้องมีคำว่า The Educational Profession Development and Continuation of honor Fund” ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ต้องมีคำว่า “คุรุสภา” หรือตราสัญลักษณ์ของคุรุสภา  และการออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร

          การตัดสินจะพิจารณาจาก ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  มีความน่าเชื่อถือ มีเอกลักษณ์ มีความหมาย ทันสมัย เข้าใจ และจดจำง่าย ความสวยงามและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานเป็นตราสัญลักษณ์ประจำกองทุนฯ

          รางวัลการออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ มี 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

          ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดกรอกรายละเอียดใบส่งผลงานตราสัญลักษณ์ให้ครบถ้วน พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดของการออกแบบ ความหมายของสีที่ใช้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 พร้อมส่งผลงานเป็นภาพสี ขนาดกระดาษ A4 จำนวน 1 ผลงาน ประกอบด้วย  2 รูปแบบ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยติดลงบนกระดาษแข็งสีดำหรือขาว ให้มีขอบโดยรอบกว้างด้านละ 2.5 เซนติเมตร และบันทึกไฟล์ตราสัญลักษณ์ในนามสกุล .ai, .pdf และ .jpg ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป ลงบนแผ่น CD-ROM  ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางไปรษณีย์ที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 พร้อมระบุหน้าซองว่า “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กองทุนฯ (LOGO)” (ถือตราประทับที่ต้นทางเป็นสำคัญ) ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

          สามารถดาวน์โหลดใบส่งผลงานการประกวดฯ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2281 4843 หรือ e – mail : supriya@ksp.or.th

 

 

View Fullscreen