ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เพื่อรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของครู และสำนึกในพระคุณของครู เป็นเวทีในการแสดงออกถึงความรักและระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู

           บัดนี้ คณะกรรมการจัดประกวดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563  ได้พิจารณาตัดสินผลงานชนะการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ฯ จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นสปอตวิทยุวันครู จำนวน 5 รางวัล และสปอตโทรทัศน์วันครู จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

          สปอตวิทยุวันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน  “ครูที่รักเราไม่เคยเปลี่ยน” ของทีม GMT  รางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “จะพาเธอไปรู้จัก Island” ของทีม มาเหนือ  และผลงาน “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ของทีม โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน และรางวัลชมเชย  2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน”  ของทีม ว่างอยู่  และ ชื่อผลงาน “ครูพัฒนาคน คนพัฒนาโลก” ของทีม นักเสาะแสวงหาความสุข

          สปอตโทรทัศน์วันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน ASTRONAUT” ของทีม สมนึกโปรดักชั่น  รางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล รางวัลละ 35,000 บาท พร้อม  เกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ครูก้าว (Modern teacher)” ของทีม เด็กถือกล้อง โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง สพป.พิจิตร เขต ๑  และผลงาน “ห้องเรียนมีชีวิต” ของทีม NoobProduction  และรางวัลชมเชย  2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ก้าวให้ไกล ไปให้ทัน” ของทีม Ladies jingabell  และผลงาน “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  ของทีม ราหูฟิลม์

          สามารถดูประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือติดตามชมผลงานที่ได้รับรางวัลที่ khurusapha Youtube Channel https://www.youtube.com/user/khurusapa