คุรุสภา ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน (The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers by Using Learning Resource and Information Communication Technology) เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 วันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

          ลงทะเบียนฟรี  (รับจำนวนจำกัด) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ bit.ly/2020wankru63