ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน”

ในวันที่ 16 มกราคม 2562

          ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” นั้น เนื่องจากมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” โดยแบ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” ออกเป็น 2 รุ่น จำนวน 141 คน รุ่นที่ 1 จำนวน 71 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 70 คน 

 คำชี้แจง

  1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมต้องมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น

            รุ่นที่ 1 จำนวน 71 คน

                    – ลงทะเบียน เวลา 11.00 ถึง 11.45 น.

                   – ประชุมปฏิบัติการเวลา 12.00 ถึง 14.00 น.

          รุ่นที่ 2 จำนวน 70 คน

                  – ลงทะเบียน เวลา 13.30 ถึง 14.15 น.

                  – ประชุมปฏิบัติการเวลา 14.30 ถึง 16.30 น.

  1. โปรดพิมพ์บัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน”
    ที่ท่านได้รับทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ในการสมัครเข้าร่วมประชุมมายื่นแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องประชุมจันทรเกษม
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต้องอยู่ร่วมกิจกรรมครบ 100% และผู้ที่ผ่านการประเมินจากผู้จัดกิจกรรมเท่านั้นถึงจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้