ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม  2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา จำนวน 2 รุ่น นั้น ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมได้แล้ว

          รุ่นที่ 1 คลิ๊ก!!!

          รุ่นที่ 2 คลิ๊ก!!!