วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-16.00 น. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัทเชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมีรองศาสตราจารย์ทิวัตถ์ มณีโชติ เป็นประธาน

      ในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่เครือข่ายฯ 3 ระดับ คือ ระดับหน่วยงานทางการศึกษา ระดับแกนนำ และระดับพื้นที่การศึกษา (TSIP) และสนับสนุนการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางวิชาการ แก่เครือข่ายระดับโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งปีนี้มีเครือข่ายมากกว่า 400 เครือข่าย เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนหรือการสนับสนุนทางวิชาการ