ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของสมาชิกคุรุสภา  ผู้มาติดต่อรับบริการด้านวิชาชีพ และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โดยถือว่าการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำและมีความสำคัญอย่างยิ่ง

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินมาตรการหลายด้านเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่สมาชิกคุรุสภา  ผู้มาติดต่อ  และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนี้

          ในส่วนมาตรการสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ขอความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โดยจัดทำเป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีมาตรการสำคัญที่นำมาบังคับใช้ ได้แก่ การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง  การเลื่อนหรือยกเลิกการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในพื้นที่ รวมไปถึงการดูแลรักษาสุขอนามัยทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ เช่น การล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อนเข้าสำนักงาน การกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ และ จุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ราวจับหรือราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร

                                                                                                                               

          สำหรับมาตรการสำหรับสมาชิกคุรุสภาผู้รับบริการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศยกเลิกการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ เคาน์เตอร์บริการ  และการงดให้บริการออกใบอนุญาต กรณีเร่งด่วน การให้ผู้ประสงค์ขอรับบริการพิจารณาใช้ช่องทางการติดต่อทางเลือก อาทิ โทรศัพท์ call center 02 304 9899 หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ แทนการเดินทางมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งการประสานหน่วยงานต้นสังกัดที่สมัครสอบให้ใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองข้อมูลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  เป็นหลักฐานการสมัครสอบได้ ทั้งนี้ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภท ให้ยื่นผ่านระบบ KSP Self – Service และ KSP School โดยท่านสามารถเข้าระบบ KSP e – Service และ KSP School ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th