สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) และระบบลดการใช้สำเนาเอกสาร เพื่อยกระดับการให้บริการ ลดภาระค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการให้บริการภาครัฐ และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการเข้าด้วยกัน โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านในการดำเนินการ 5 รายการ ดังนี้

  1. ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  2. ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  3. ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  4. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตปฎิบัติการสอน
  5. ยื่นคำขอหนังสืออนุญาตให้สอนโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว

          ทั้งนี้  ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการดำเนินการในแต่ละเรื่องเท่านั้น กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเป็นผู้จัดทำสำเนาเอง โดยผู้ติดต่อขอรับบริการไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสำเนาเอกสาร ยกเว้น กรณี 1) การมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน 2) การยื่นคำขอทางไปรษณีย์ และ 3) ยื่นคำขอทีจุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จะต้องแสดงสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการเช่นเดิม

          สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยได้มีการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียน ประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทั้งวิธีแฟ้มข้อมูล (BACTH PROCESSING) วิธีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) วิธี COUNTER SERVICE วิธี Web SERVICE และการใช้โปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ SMART CARD โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีในการเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

View Fullscreen

 

View Fullscreen