ประกาศเจตจำนง “การบริหารงานสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” และประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง มาตรการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุุสภา โดยเลขาธิการคุรุสภา

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศเจตจำนง “การบริหารงานสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” และประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง มาตรการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุุสภา โดยเลขาธิการคุรุสภา เพื่อสื่อสารและให้คำมั่นกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส