ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2561 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 นั้น บัดนี้ มูลนิธิฯ ขอประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561  จำนวน 13,645 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 30 คน ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำครูอาวุโส ประจำปี 2561 เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ สำหรับวัน เวลา และสถานที่ใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

          สามารถตรวจสอบรายชื่อและยืนยันข้อมูลที่อยู่ได้ที่ http://www.ksp.or.th/service/kspmaster/verify.php โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และตรวจสอบชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ หลังจากนั้นยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2280 4333