เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้มีมติรับทราบ และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้