ประธานกรรมการคุรุสภา

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

 

กรรมการโดยตำแหน่ง

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คิชินทร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

นายสุภัทร  จำปาทอง

 

 

เลขาธิการสภาการศึกษา

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

– ว่าง –

 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

นายสุเทพ  ชิตวงษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวการศึกษา

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

นายชลำ  อรรถธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ

หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

เลขานุการ

 

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

 

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา