ประธานกรรมการคุรุสภา

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

 

กรรมการโดยตำแหน่ง

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คิชินทร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 

เลขาธิการสภาการศึกษา

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

นายสุภัทร  จำปาทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

นายสุเทพ  ชิตวงษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวการศึกษา

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

นายพะโยม  ชิณวงศ์

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ

หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

คลิกอ่านประวัติเพิ่มเติม

เลขานุการ

 

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

 

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา