ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562

2019-12-11T15:39:57+07:00

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (11) มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ คุรุสภาจึงออก “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ  291 ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้           ประการแรก กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทยและจากต่างประเทศ เพิ่มเติม ดังนี้

ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับ 2) พ.ศ. 25622019-12-11T15:39:57+07:00

คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน”

2020-08-11T13:29:19+07:00

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้คัดเลือกผลงานจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก ในหัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” จำนวน 14 เรื่อง และจัดประกวดหนังสั้นในรอบตัดสิน  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท – เอกมัย กรุงเทพมหานคร แล้ว และคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดหนังสั้นฯ ได้พิจารณาตัดสินผลงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้           รางวัลระดับเหรียญทอง (Gold Medal)  รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน”2020-08-11T13:29:19+07:00

การอบรมเรื่อง “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และการสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”

2020-08-11T13:29:22+07:00

                     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “กฎหมายกับการปฏิบัติงาน” ในหัวข้อ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และการสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มี นายวรกร โอภาสนันท์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นวิทยากร เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขธิการคุรุสภา นำความรู้ด้านข้อกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562    

การอบรมเรื่อง “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และการสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”2020-08-11T13:29:22+07:00

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2020-08-11T13:29:26+07:00

ข้อบังคับ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อบังคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556          

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง2020-08-11T13:29:26+07:00
Go to Top