การรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา

2019-09-26T13:44:30+07:00

          ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นั้น           ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมได้ดังนี้ คลิ๊ก!!!           1. การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562                1) ผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 25612 คลิ๊ก!!!      

การรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา2019-09-26T13:44:30+07:00

คุรุสภาขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 ทางออนไลน์ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

2020-08-11T13:29:17+07:00

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดจัดงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต” (Future Teachers For Future Learners) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพ ตลอดจนการสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีคุณภาพเป็นแบบอย่างในการปรับประยุกต์ใช้หรือต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสถานศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา ตรงกับบริบทและความต้องการ และเพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โดยวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เป็นพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่ออนาคต” โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุรุสภาขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 ทางออนไลน์ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 25622020-08-11T13:29:17+07:00

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562

2019-03-08T11:55:48+07:00

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ จึงจัดให้มีการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา เป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคุณภาพสำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิจัย จะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามใบอนุญาตที่ได้รับ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน หรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาค           ประเภทรางวัลผลงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 3

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 25622019-03-08T11:55:48+07:00

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561

2018-10-08T16:08:54+07:00

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 25612018-10-08T16:08:54+07:00
Go to Top