ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562

2020-08-11T13:29:07+07:00

             ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ  วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาโดย มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เกษียณอายุ   ในปี พ.ศ. 2562 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2562 นั้น บัดนี้ มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562  จำนวน 11,672 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 30 คน              ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำครูอาวุโส ประจำปี 2562 เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ สำหรับวัน เวลา และสถานที่ใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป           สามารถตรวจสอบรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 25622020-08-11T13:29:07+07:00

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกการประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ในรอบคัดเลือก จำนวน 12 เรื่อง

2020-05-30T10:51:08+07:00

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้เชิญชวนนิสิต นักศึกษาครู/นิสิต นักศึกษาทั่วไป และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ภายใต้แนวคิด “ครูที่มีหัวใจรักเด็ก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพครูผ่านภาพยนตร์สั้น ซึ่งให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู (นิสิต นักศึกษาครู) และมีผลงานภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าร่วมประกวด รวมจำนวนทั้งสิ้น 54 เรื่อง ประกอบด้วยประเภทนิสิต นักศึกษา จำนวน 41 เรื่อง และประเภทนักเรียน จำนวน 13 เรื่อง           บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้คัดเลือกผลงานภาพยนตร์สั้นในรอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกการประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ในรอบคัดเลือก จำนวน 12 เรื่อง2020-05-30T10:51:08+07:00

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี  2563

2020-05-30T10:19:40+07:00

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจำปี  2563 ขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นไปสู่การนำไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิต ประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อสร้างประสบการณ์การบูรณาการหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนโดยมีครูประจำการเป็นผู้นำและกำกับดูแลเป็นแบบอย่าง โดยขอรับเงินอุดหนุนมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นั้น        บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ฯ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี  25632020-05-30T10:19:40+07:00

คุรุสภาขยายเวลาให้สถานศึกษายื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

2020-08-11T13:29:08+07:00

               ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ  วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการครุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เกษียณอายุงานในปี พ.ศ. 2563 (30 กันยายน 2563) ยื่นแบบคำขอเพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563  จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ และให้สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและบันทึกข้อมูลผู้ยื่นคำขอในสถานศึกษาผ่านระบบ  SP School (http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school) แล้วจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอ และจัดส่งบัญชี พร้อมแบบคำขอและเอกสารให้หน่วยงานต้นสังกัด จากวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ขยายเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2563           ผู้มีสิทธิยื่นแบบคำขอฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้   1) เป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ที่ได้รับสิทธิประโยชน์อยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภาขยายเวลาให้สถานศึกษายื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 25632020-08-11T13:29:08+07:00

ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561

2020-08-11T13:29:08+07:00

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2561 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 นั้น บัดนี้ มูลนิธิฯ ขอประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561  จำนวน 13,645 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 30 คน ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำครูอาวุโส ประจำปี 2561 เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ สำหรับวัน เวลา และสถานที่ใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป    

ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 25612020-08-11T13:29:08+07:00

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

2020-08-11T13:29:11+07:00

          วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา ในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 คุรุสภาจัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่           กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า โดยจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการเสวนาพิเศษ เรื่อง “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม  นายประเสริฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 25632020-08-11T13:29:11+07:00

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คารวะครูผู้สอน ครูวีระ  เดชพันธ์ ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

2020-08-11T13:29:11+07:00

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา  เนื่องในโอกาสวันครู พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563  กำหนดแก่นสาระ (Theme) ว่า “โลกก้าวไกล  ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม            โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู พ.ศ. 2563 คือ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” และ มอบสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 สามารถรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คารวะครูผู้สอน ครูวีระ  เดชพันธ์ ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”2020-08-11T13:29:11+07:00

คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง

2020-08-11T13:29:12+07:00

   

คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง2020-08-11T13:29:12+07:00

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พุทธศักราช 2563

2020-08-11T13:29:12+07:00

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พุทธศักราช 25632020-08-11T13:29:12+07:00

สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พุทธศักราช 2563

2020-08-11T13:29:12+07:00

สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พุทธศักราช 25632020-08-11T13:29:12+07:00
Go to Top